Sosna

Ze względu na cenę i dostęp­ność najpop­u­larniejszy gatunek iglasty stosowany w pro­dukcji okien i drzwi drew­ni­anych. Uważana jest za jeden z najdłużej żyją­cych gatunków roślin na ziemi. Najlep­sze właś­ci­wości ma drewno pozyskane z drzew wieku 80 – 120 lat. Charak­teryzu­jącego się gęs­toś­cią rzędu 450 – 550 kg/​m3, co zapew­nia jej dobre właś­ci­wości zarówno na ściskanie, jak i rozciąganie.

Drewno sosny jest sto­sunkowo trwałe i wytrzy­małe, a jed­nocześnie sprężyste i łatwe w obróbce, doskonale izoluje ter­micznie. Duża zawartość żywicy powoduje, że jest odporne na szkodliwe dzi­ałanie wilgoci, jed­nak przy skra­jnie wyso­kich tem­per­at­u­rach może ona prze­dostać się przez powłokę malarską. Drewno ma jasną barwę, którą można skutecznie pokry­wać zarówno lakierami kryją­cymi, jak i lazurowymi.