Polityka prywatności

Nadrzędna zasada naszej Polityki Prywatności brzmi: Nigdy i w żadnym wypadku nie udostępniamy firmom ani osobom trzecim jakichkolwiek danych Klientów.

W trak­cie wypełnienia for­mu­la­rza kontaktowego wymagane jest podanie danych kontaktowych. Wszystkie te dane prze­chowywane są w sposób, który gwaran­tu­je całkowite ich bezpieczeństwo.

COOKIES (ciasteczka)

Dzi­ałanie ser­wisu opiera się w pewnej części na wyko­rzysty­wa­niu tak zwanych „cook­ies” (ang. ciasteczka), czyli plików tek­stowych wysyłanych do kom­put­era osoby przeglą­dającej ser­wis. Cook­ies iden­ty­fikują użytkown­ika, dzięki czemu może on wyko­rzys­tać pełną funkcjon­al­ność ser­wisu.