Meranti

Drewno egzo­ty­czne, liś­ci­aste pochodzące z Indonezji, Malezji i z Fil­ipin. Spośród gatunków egzo­ty­cznych najczęś­ciej stosowany przez pro­du­cen­tów. Wys­tępuje w kilku odmi­anach, z czego najbardziej pop­u­larne są odmi­any biała i czer­wona. Gęs­tość drewna mer­anti zależy sil­nie od gatunku i osiąga wartości od 300 kg/​m3 do 800 kg/​m3. Warto dowiedzieć się, jaka jest gęs­tość drewna, bowiem wpływa ona na jego parametry.

Nasza firma ofer­uje gatunek, którego gęs­tość jest więk­sza od 450 kg/​m3. Ogól­nie drewno charak­teryzuje się wysoką odpornoś­cią na wilgoć, a więc i małym praw­dopodobieńst­wem pęknięć. Jest trwałe, oraz wytrzy­małe. Osiąga bardzo dobre para­me­try izo­la­cyjności cieplnej i akusty­cznej. Posi­ada sil­nie charak­terysty­czne rysy drewna, przez co bardzo efek­townie wygląda poma­lowane farbą trans­par­entną. Anal­iza pod­sta­wowych para­metrów fizyczno-​mechanicznych wskazuje, że drewno mer­anti wykazuje więk­szą odporność na wpływy atmos­fer­yczne niż sosna. Co ciekawe drewno dębowe niewiele mu ustępuje.

Mer­anti przewyższa swoimi para­me­trami tech­nicznymi drewno sos­nowe w takich zakre­sach użytkowych jak skurcz i pęcznie­nie o 39%, wytrzy­małość na zgi­nanie staty­czne o 41%, twar­dość prawie 40%. Odporność drewna gatunków egzo­ty­cznych na skurcz i pęcznie­nie wynika z ich budowy anatomicznej. Są to gatunki twardzielowe, których drewno charak­teryzuje się małą prze­siąk­li­woś­cią wody. Jego czerwono-​brązowy kolor nadaje wyrobom ele­gancji, a wnętrzu ciepłego klimatu.
Okna z mer­anti ucieszą wszys­t­kich, którzy poszukują piękna egzo­tyki w połącze­niu z wysoką jakoś­cią i trwałoś­cią wyrobów.